Informace pro pozůstalé_old

Základní informace pro pozůstalé

Smrt blízkého člověka patří k nejtěžším situacím v lidském životě. Přesto je potřeba neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s jeho úmrtím a pohřbem, které jsou dané zákonem. Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Pokud si zesnulý přál mít pohřeb, měli bychom mu jej vypravit do 96 hodin od oznámení úmrtí a současně umožnit uctění památky také ostatním příbuzným a osobám blízkým.

Postup při úmrtí stanoví zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů reguluje postupy od předání těla zemřelého poskytovatelem zdravotní služby k jeho pohřbení, včetně podmínek provozování pohřebních služeb, krematorií i pohřebišť, převozu lidských pozůstatků či nájmu hrobového místa. Tento právní předpis také určuje, jakým způsobem a na čí náklady bude pohřben člověk, jehož pozůstalost ke krytí nákladů pohřbu nestačí a není-li nikdo ochoten uhradit náklady pohřbu dobrovolně. Pohřbívací povinnost má, pokud tak neučiní nikdo z pozůstalých, obec, ve které došlo k úmrtí nebo bylo tělo zemřelého nalezeno.

V České republice jsou povoleny tyto způsoby pohřbení:

>>> uložení rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky
na veřejném či neveřejném pohřebišti
>>> zpopelnění lidských pozůstatků v žárovišti krematoria.

Zásadní roli při rozhodování o způsobu pohřbení, druhu obřadu posledního rozloučení a opatření hrobového místa hraje vůle zemřelého výslovně vyjádřená za jeho života. Pozůstalí smí tělo svého zemřelého vidět nebo zaopatřit do sedmi dnů od úmrtí. Poté musí být tělo zemřelého za účelem jeho vystavení během

pohřebního obřadu thanatoprakticky ošetřeno (konzervováno nebo balzamováno).

Zaopatřením mrtvého lidského těla se rozumí jeho umytí, oblečení do šatů či rubáše, uložení do rakve a konečná úprava.

Při úmrtí doma, mimo zdravotnické zařízení:

Zavolejte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci, popřípadě Zdravotnickou záchrannou službu.

Nález těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení se oznamuje na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Oznamovací povinnost má každý, kdo se o úmrtí dozvěděl nebo nalezl tělo zemřelého nebo jeho část a neví, zda úmrtí nebo nález těla nebo jeho části, již bylo oznámeno.

Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého vyplní List o prohlídce zemřelého a tělo zemřelého označí tak, aby v márnici nedošlo k jeho záměně.

Lékař o úmrtí nebo nálezu těla zemřelého informuje osobu blízkou zemřelému, je-li mu tato osoba známa. Současně také pozůstalým sdělí druh pitvy a údaje o poskytovateli pitvy.

Pokud lékaři není známa osoba blízká zemřelému, nebo ji nebylo možné o úmrtí vyrozumět, informuje Policii ČR. Policie ČR vyhledá osobu blízkou zemřelému a předá informace o jeho úmrtí. V případech, kdy lékař určil provedení pitvy, zajistí převoz těla zemřelého k pitvě.

V případech, kdy lékař neurčil provedení pitvy, kontaktujte provozovatele pohřebních služeb k úpravě těla zemřelého a jeho uložení do rakve (nejste ale povinni s ním sjednávat i pohřeb), nebo si zaopatření těla zemřelého podle místních zvyklostí zajistěte sami.

Při úmrtí ve zdravotnickém či sociálním zařízení:

List o prohlídce zemřelého vystaví službu konající lékař, který rozhodne o jeho případném převozu na patologii.

Patologicko-anatomická pitva se provádí za účelem zjištění základní nemoci a dalších nemocí, komplikací zjištěných nemocí a k ověření klinické diagnózy a léčebného postupu u osob zemřelých ve zdravotnickém zařízení smrtí z chorobných příčin.

Zdravotní pitva se provádí za účelem zjištění příčiny smrti a objasnění dalších ze zdravotního hlediska závažných okolností a mechanismu úmrtí u osob, které zemřely mimo zdravotnické zařízení, nebo v něm, náhlým, neočekávaným nebo násilným úmrtím, včetně sebevraždy.

Soudní pitva se provádí při podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem.

Anatomická pitva se provádí k výukovým účelům nebo pro účely vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví.

Zemře-li člověk, aniž projeví souhlas s pitvou, platí, že s provedením pitvy svého těla nesouhlasí. Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví zákon o zdravotních službách.

Jedním z kritérií Vašeho výběru provozovatele pohřebních služeb může být tzv. Znak kvality, který propůjčuje na dobu určitou Sdružení pohřebnictví (vwww.pohrebnictvi.cz).

Pokud si vyberete provozovatele s komplexní nabídkou pohřebních služeb, můžete si u něj objednat nejen pohřbení lidských pozůstatků do země nebo jejich kremaci, ale například také pohřební hostinu, dopravu pozůstalých, různé náboženské úkony, duchovního, sakrální prostor s hudbou a mimo jiné i tisk parte a vyřízení úmrtního listu.

S provozovatelem pohřebních služeb doporučujeme uzavřít smlouvu o obstarání věci podle občanského zákoníku, nebo od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku smlouvu příkazního typu dle § 2430 a násl. nového občanského zákoníku.

Je třeba, abyste přesně stanovili, jaké služby a v jakém rozsahu očekáváte od provozovatele. Takto dohodnutý rozsah služeb Vám musí pohřební služba potvrdit a převzít za ně plnou odpovědnost. Od Vašich pokynů se provozovatel pohřební služby může odchýlit, pokud to je nezbytné ve Vašem zájmu a pokud nemůže včas obdržet Váš souhlas.

Provozovatel pohřební služby provede úpravu těla zemřelého, převoz a pohřeb osobně.

Vždy musí být určeny strany smlouvy, předmět obstarání, jeho cena, doba, kdy má být obstarání pohřbu uskutečněno a odměna za obstarání.

Po uzavření smlouvy je Vám provozovatel pohřební služby povinen vydat písemné potvrzení, ve kterém musí být všechny výše jmenované záležitosti uvedeny a Vám předloží vyúčtování.

Reklamace

Objednavatel pohřbu má ze zákona o ochraně spotřebitele právní nárok na vlastní kontrolu sjednaného pohřbení dle uzavřené objednávky s provozovatelem pohřební služby. V provozovně pohřební služby musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.

Doklady k objednání pohřbu:

>>> Občanský průkaz zemřelého (je-li k dispozici)
>>> Občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu
>>> Rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
>>> Rodný list objednatele (pokud si chcete objednat také vyřízení úmrtního listu).
Věci k objednání pohřbu:

>>> Oblečení pro zemřelého (vhodné jsou přírodní materiály)
>>> Fotografie zemřelého k použití na parte

Parte:

>>> Parte je Vaším veřejným oznámením o úmrtí a pohřbu
>>> Ke zveřejnění nebo publikování parte musí mít pohřební služba nejdříve Váš souhlas.

Kondolence – projevy soustrasti:

>>> Ručně psaný dopis
>>> Podání ruky před nebo po pohřebním obřadu
>>> Soustrastná návštěva.

Pokud není pozůstalý nájemcem příslušného hrobového místa, nemá právo na vydání urny uložené na hřbitově. Je-li urna uložena mimo hřbitov, pak na její vydání má právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil; jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič. Není-li žádný z nich nebo odmítnou-li ostatky převzít, musí si úřední urnu nalezenou mimo hřbitov převzít dědic.

Další informace

Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá pouze písemnou formou, a to s provozovatelem pohřebiště, nikoli s pohřební službou.

Smlouva o nájmu hrobového místa musí obsahovat:

>>> Výši nájemného
>>> Velikost hrobového místa
>>> Výši úhrady za služby spojené s nájmem

Cena za nájem je splatná předem na celou dobu trvání nájmu, minimálně ale na 10 let. Náhrobek a další zařízení můžete zřídit až po uzavření nájemní smlouvy, a to v souladu s řádem příslušného pohřebiště.

Občanský průkaz – pokud si ho neponechá matrika obecního úřadu v místě úmrtí, tak ho odevzdejte na matriku obecního úřadu v místě trvalého bydliště zemřelého
Průkaz zdravotní pojišťovny – na příslušnou pobočku pojišťovny
Řidičský průkaz – na dopravní inspektorát
Cestovní pas – na oddělení pasů a víz
Vojenskou knížku – na obvodní vojenskou správu
Starobní důchod – úmrtí ohlaste příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela

Informace o případných sociálních dávkách a další pomoci Vám poskytne odbor sociálních věcí obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Pohřebné:
Sociální dávka ve výši 5 000 Kč náleží osobě, která vypravila pohřeb:
>>> mrtvě narozenému nebo nezaopatřenému dítěti
>>> nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte (dítě ve věku do 26 let, které samo nezískává prostředky k vlastní obživě).
Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn ve lhůtě
1 roku ode dne pohřbení, a to na předepsaném formuláři
(formulare.mpsv.cz).

Rady a informace najdete na internetových stránkách MPSV: (http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/144).

Pokud nese za smrt blízkého někdo odpovědnost, vzniká pozůstalým nárok na náhradu škody od pachatele.

Za oběť trestné činnosti se považuje osoba pozůstalá po oběti, která zemřela v důsledku trestného činu, byla-li rodičem, manželem, partnerem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu.

Žádost o poskytnutí pomoci:
Po ověření, že jsou naplněny zákonem stanovené podmínky, je obětem trestných činů jménem státu v odůvodněných případech poskytována peněžitá pomoc. Vyřizuje Ministerstvo spravedlnosti, odbor odškodňování.

Matrika obecního úřadu zašle příslušnému obvodnímu soudu podle místa trvalého pobytu zemřelého jeho úmrtní list. Soud pověří vyřízením pozůstalosti a dědictví notáře – soudního komisaře. Ten provede také kontrolu stavu bankovního účtu zemřelého od doby jeho úmrtí.

Napište nám nebo zavolejte

V bolestné chvíli života, která nastává při odchodu blízkých, Vám nabízíme naši pomoc při zajišťování důstojného rozloučení se zesnulým.
Rádi Vám poradíme i s Vašimi dotazy ohledně pohřebnictví.
Majitel pohřební služby pan Ladislav Kopal je předsedou Sdružení pohřebnictví a v oboru pracuje od roku 1986. S důvěrou se na pana Kopala obraťte s Vašimi dotazy.